Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣHΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ «ΚΟΝΤΑ ΑΕΒΕ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν Website («www.konta.gr» και εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «KONTA ΑEBΕ.» (εφεξής «η Εταιρεία») και έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση. Όσοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο υλικό το οποίο διατίθεται από την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν (εφεξής «Όροι Χρήσης»), πριν από την περαιτέρω  χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.


Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ανανεώνει, συμπληρώνει, επικαιροποιεί ή/και τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.
Συνέχιση της χρήσης  της Ιστοσελίδας  και μετά την τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης δηλώνει εκ νέου αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων από τους χρήστες. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη της Ιστοσελίδας.

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

•    Η Εταιρεία είναι δικαιούχος της Ιστοσελίδας και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο της Ιστοσελίδας δυνάμει του Ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιηθείς σήμερα ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας του, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς την Ιστοσελίδα.
•    Ειδικότερα, το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
•    Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.
•    Aπαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας και αυτών των ανωτέρω δικαιωμάτων, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
•    Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει  στον ιστότοπό του οποιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο  της Ιστοσελίδας  υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση – εξουσιοδότηση  κατά πάντα χρόνο.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας/Περιορισμοί

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους.
•    Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σε συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και με τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette), οφείλει δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και γενικά από κάθε δραστηριότητα, η οποία  μπορεί να προξενήσει αμέσως ή εμμέσως βλάβη στα συμφέροντα ή/και στην εμπορική φήμη της Εταιρείας.
•    Ενδεικτικά, χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί  για οποιονδήποτε λόγο να είναι ή να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, να καταστρέψει, μεταβάλει ή επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον κώδικά της, να αποκτήσει ή προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.
•    Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, χάνει αυτοδικαίως το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας και υποχρεούται να παύσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση της.

3. Περιορισμός ευθύνης

•    Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση, χρήση και σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
•    Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια ή την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.
•    Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών». Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και οφείλει, προς τούτο, να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.
•    Συνακόλουθα, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο δίκτυο γενικότερα από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη, ή από παραλείψεις, λάθη στο πρόγραμμα, διακοπές ή καθυστερήσεις κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή κατά την μετάδοση των περιεχόμενων σε αυτή πληροφοριών κ.λ.π. ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη και η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν λάθη στο πρόγραμμα (bugs), ανθρώπινο παράγοντα, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

4. Αποκλεισμός συμβουλών

•    Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ούτε πρόσκληση προς τον επισκέπτη/χρήστη να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της Εταιρείας.

5. Συνδεόμενες ιστοσελίδες

•    Ορισμένες από τις συνδέσεις της Ιστοσελίδας με άλλους δικτυακούς τόπους (μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, ενδεχομένως να προξενούν την έξοδο από την Ιστοσελίδα.
•    Η Εταιρεία δεν έχει επιθεωρήσει τους δικτυακούς αυτούς τόπους, δεν αποδέχεται ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί επισκέπτης/χρήστης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί εφαρμόζουν.
•    Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι χρήστες.
•    Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

6. Προσωπικά Δεδομένα – Συλλογή και Χρήση

Η παρούσα Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της ή/και συμπληρώνει κάποια φόρμα αποστολής στοιχείων ή/και όταν χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται την Ιστοσελίδα γενικά.
•    Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το είδος απασχόλησης.
•    Επιπλέον, η Εταιρεία καταγράφει αυτόματα πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP αυτών καθώς και πληροφορίες από cookies που αποστέλλει και εγκαθιστά στους υπολογιστές τους.
•    Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή των επισκεπτών/χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου της συσκευής των επισκεπτών/χρηστών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.
•    Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies για να αναγνωρίζει ο server που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα τους επισκέπτες, όταν επιστρέφουν σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταχωρίζονται οι προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα.
•    Με τη χρήση των cookies μετράται, επίσης, η χρήση των διαφόρων σελίδων της Ιστοσελίδας ώστε να μπορεί η Εταιρεία να τη διαμορφώνει ανάλογα με της ανάγκες των χρηστών για την πρόσβαση και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της Ιστοσελίδας ή για λόγους marketing.
•    Κατά την επίσκεψη των επισκεπτών/χρηστών στην Ιστοσελίδα,  εμφανίζεται ένα cookie banner, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις τους και να παράσχουν αναλόγως τη συγκατάθεσή τους κατά περίπτωση, δυνάμενοι έτσι να επιλέξουν με ποιους τρόπους θέλουν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους σύμφωνα με τους αναφερόμενους σκοπούς. Οι επισκέπτες μπορούν να αναθεωρήσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
•    H Εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης cookies ανάλυσης («web analytics cookies»), τα οποία παρέχει η Google και τα οποία χρησιμοποιούνται για να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, την επισκεψιμότητα και τις πηγές της, ώστε να μπορεί η Εταιρεία να βελτιώνει την απόδοσή της. Η Εταιρεία με βάση αυτή την πληροφορία εξάγει στατιστικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας που παρέχει σε όλους τους χρήστες/επισκέπτες της. Τα cookies αυτά μπορούν και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν επιθυμητή και προσωποποιημένη διαφημιστική εμπειρία στον κάθε χρήστη.
•    Η Εταιρεία χρησιμοποιεί first–party cookies που χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψη των επισκεπτών/χρηστών στην Ιστοσελίδα, καθώς και third-party cookies. Περιλαμβάνονται:
(α) Τα session cookies περιόδου σύνδεσης, τα οποία είναι προσωρινά cookies που επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη περιήγηση στην Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησης.
(β) Τα persistent cookies ή tracking cookies, τα οποία υπερβαίνουν μια μεμονωμένη περίοδο λειτουργίας και παραμένουν στον φυλλομετρητή των επισκεπτών/χρηστών για μια συγκεκριμένη περίοδο και μετά την περίοδο σύνδεσης (εκτός αν διαγράφει το cookie).
•    Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες, ή για την εξακρίβωση των προσωπικών τους στοιχείων.
•    Τα cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.
•    Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ώστε να μην λαμβάνονται cookies ή να περιορίζεται η διακίνησή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας πριν την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.
•    Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά τα παραπάνω για την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών / χρηστών της και για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις με στόχο την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών, συνταγών, σεμιναρίων και προϊόντων.

7. Εγγραφή στα Newsletters της Εταιρείας

•    Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στα ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Εταιρείας, του ζητείται να παράσχει πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του.
•    Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία για την ενημέρωση των χρηστών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων, πάντοτε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει, καθώς και σύμφωνα με το νόμο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
•    Οποιοσδήποτε χρήστης λαμβάνει newsletters μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας και να αντιταχθεί, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρήση των δεδομένων του επιλέγοντας την απεγγραφή από τα Newsletters της Εταιρείας, η οποία του παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα που του αποστέλλεται, με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.

8. Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας.
•    Γι’ αυτό, υιοθετεί διαδικασίες και λαμβάνει και εφαρμόζει τα ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την προστασία των δεδομένων αυτών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.
•    Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας (π.χ. ενημέρωση, υποβολή αιτημάτων επικοινωνίας, λήψης συνταγών, συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λ.π.), για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή/και για στατιστικούς λόγους και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς.
•    Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας τους.
•    Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων αυτών. Η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο η γνωστοποίηση σε τρίτους (π.χ. σε αρμόδιες αρχές).
•    Η Εταιρεία ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνον υπάλληλοι της Εταιρείας κατά τα παραπάνω, εάν το αντικείμενο εργασίας τους ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό  την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία, την υποστήριξη της Ιστοσελίδας κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
•    Η Εταιρεία καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, ευσυνειδησία και σύμφωνα με το Νόμο.
•    Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας από την Εταιρεία διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ενωσιακού Δικαίου.

9. Δικαιώματα επισκεπτών/χρηστών

•    Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου, συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
•    Αν και στο βαθμό που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, οι χρήστες έχουν ακόμη το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
•    Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@konta.gr ή/και στο τηλ.: 210 2406990 – 210 2406688.

10. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

•    Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
•    Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

11. Αποζημίωση

•    Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή, ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση εκ μέρους του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

•    Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
•     Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές εξ αφορμής των Όρων Χρήσης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
•    Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
•    Καμία τροποποίηση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

Scroll to Top